Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: AANBIEDINGEN

1.1 Aanbiedingen van de Van Brucken Groepsmaatschappij zijn altijd onder voorbehoud en zonder enige verplichting harerzijds ten aanzien van beschikbaarheid van apparatuur en prijswijzigingen. Deze kunnen worden gewijzigd tot het sluiten van het contract tussen de partijen. De aangeboden apparatuur is bedoeld voor professioneel gebruik.

Artikel 2: BESTELLINGEN

2.1 De door de koper gedane bestelling komt pas tot stand na aanvaarding door de Van Brucken Groepsmaatschappij en door deze aanvaarding komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

2.2 De bestelling is door de koper onherroepelijk en kan in geen geval door hem worden geannuleerd, zelfs niet vóór aanvaarding door de Van Brucken Groepsmaatschappij

2.3 Het verzenden van een bestelling impliceert aanvaarding van al onze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 3: LEVERINGEN

3.1 Levertijd: de levertijd wordt door de Van Brucken Groepsmaatschappij slechts indicatief opgegeven, is niet dwingend en het niet naleven ervan geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. De koper is verplicht te aanvaarden dat zijn bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd.

3.2 Losplaats: de begane grond van het adres vermeld op de bestelbon wordt geacht de losplaats te zijn. Bij onmogelijkheid van toegang betekent het lossen voor de hoofdingang. Eventuele extra behandelings-, huur- of transportkosten zijn voor rekening van de koper

3.3 Conformiteit levering: de apparatuur wordt geacht conform te zijn wanneer deze de magazijnen van Van Brucken Group verlaat. Indien de levering door een vervoerder geschiedt, dient de koper de apparatuur bij ontvangst te controleren. Indien hij eventuele schade constateert, dient hij deze op de afleverbon te noteren en onmiddellijk de Van Brucken Groepsmaatschappij op de hoogte te stellen. De koper is tevens verplicht om binnen drie dagen per aangetekende brief de vervoerder toe te wijzen en een kopie te sturen naar de Van Brucken Groepsmaatschappij via info@fournilconcept.com.

3.4 Weigering van levering: in geval van weigering om apparatuur te leveren na de bestelling of niet-uitvoering ervan door toedoen van de koper, zal deze laatste gehouden zijn een schadevergoeding gelijk aan 30% te betalen aan de Vennootschap van de Van Brucken Groep. prijs als vaste en onherleidbare vergoeding bij beëindiging (minnelijke of gerechtelijke). Deze schadevergoeding kan echter groter zijn dan 30% indien de daadwerkelijk door de Van Brucken Groepsmaatschappij geleden schade groter is dan dit bedrag.

Artikel 4: PRIJS

De verkoopprijzen van Van Brucken Groep zijn exclusief BTW volgens het tarief geldend op de dag van verzending (verzendbon als bewijs).

Artikel 5: TRANSPORT EN BELASTINGEN

De transportkosten zijn ten laste van de koper, onze voorwaarden zijn daarom van toepassing af onze magazijnen in Brussel (Ex Works). Alle belastingen, douane- of andere kosten, evenals eventuele transportverzekeringskosten, zijn eveneens de verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 6: AANSLUITING VAN APPARATUUR

De aangegeven prijzen zijn exclusief aansluitkosten, noch kosten voor nuttige aanpassingen aan bestaande installaties voor het goed functioneren van de apparatuur, deze laatste worden rechtstreeks gefactureerd.

Artikel 7: BETALINGEN

Facturen zijn contant betaalbaar. De levering van wissels, handelsinstrumenten of het aanvaarden van gedeeltelijke betalingen vormt geen schuldvernieuwing.

Artikel 8: EIGENDOMSBEVESTIGING

8.1 Het verkochte materieel blijft eigendom van de Van Brucken Groepsmaatschappij totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 De koper verplicht zich ertoe de apparatuur niet te verwijderen voordat deze volledig betaald is.

8.3 De koper is verplicht de Van Brucken Groepsmaatschappij op de hoogte te stellen van beslaglegging op apparatuur waarvan de eigendom hem toekomt.

8.4 De Van Brucken Groepsmaatschappij kan te allen tijde onbetaalde apparatuur in beslag nemen.

Artikel 9: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Professionele gebruikers:

10.1 De apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van de factuur van de Van Brucken Group Company, dit omvat arbeid, reizen en de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van normale slijtageonderdelen zoals afdichtingen, filters, lampen, ramen, koelgas, thermokoppels, enz. gedefinieerd als “verbruiksartikelen”, evenals interventies als gevolg van kalkaanslag, verkeerd gebruik, reiniging, kortsluiting, training, enz.

10.2 De garantie voor eventuele “stekker”-apparatuur, d.w.z. elektrische uitrusting, eenfasig (230V/1), met een volume van minder dan ½ m³ en een gewicht van minder dan 30 kg, is exclusief verplaatsingen. De koper is verplicht het defecte materiaal terug te sturen naar het adres van de Van Brucken Groepsmaatschappij en het na de tussenkomst op te halen.

10.3 Deze termijn kan echter worden verkort indien en voor zover de door haar eigen fabrikant aan de Van Brucken Groepsmaatschappij verleende garantie korter is dan één jaar.

10.4 De garantie op de apparatuur is specifiek voor de persoon of het bedrijf vermeld op de aankoopfactuur en is in geen geval overdraagbaar aan derden. In geval van verplaatsing of herinstallatie van apparatuur is uitsluitend de Van Brucken Groepsmaatschappij bevoegd om in te grijpen; iedere ingreep aan genoemde apparatuur door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Van Brucken Groepsmaatschappij heeft het verlies van de garantiedekking tot gevolg.

Artikel 11: DIENST NA VERKOOP

11.1 Uurtarief: elke technische interventie, onderhoud, opleiding, enz. wordt gefactureerd volgens het geldende tarief van de Van Brucken Groepsmaatschappij. Het eerste uur service wordt altijd in rekening gebracht, de daaropvolgende uren worden in schijven van een half uur gefactureerd.

11.2 Reizen: reiskosten worden gefactureerd volgens het geldende tarief van de Van Brucken Groepsmaatschappij. Deze blijven altijd betaalbaar, ook al hebben de ingrepen de restauratie niet mogelijk gemaakt, ongeacht de oorzaak.

11.3 Reserveonderdelen: Deze worden gefactureerd volgens het geldende tarief van de Van Brucken Groepsmaatschappij.

11.4 Interventies: Vinden plaats iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Elke aanvraag tot tussenkomst buiten deze uren en na overleg met de Van Brucken Groepsmaatschappij zal verhoogd worden met een forfaitair bedrag van vijfenzeventig (75) EUR, ongeacht of deze onder de garantie valt of ten laste komt.

11.5 Reparatie in de werkplaats: Reparatie van apparatuur in de werkplaats wordt gefactureerd volgens het geldende tarief van de Van Brucken Groepsmaatschappij. De eigenaar is verplicht de gerepareerde apparatuur terug te halen zodra er communicatie is ontvangen door de Van Brucken Groepsmaatschappij. Als dit laatste onbeantwoord blijft, wordt er een aangetekende ingebrekestelling gestuurd, met een termijn van 30 dagen. Na deze periode kan de Van Brucken Groepsmaatschappij niet alleen betaling voor de reparatie eisen, maar ook naar eigen goeddunken over de genoemde apparatuur beschikken, zonder dat de eigenaar enige schadevergoeding kan vorderen voor het niet terugkrijgen ervan.

Artikel 12: INTERPRETATIE

12.1 In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden is de referentietekst geschreven in het Frans.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd.

Van Brucken Groep: BTW BE 0755685131, EORI BE0755685131